Zazimování závlahy (AZS)

Pro dlouhou životnost a bezproblémový provoz automatického závlahového systému (AZS) je nutné provést každoročně na konci sezóny jeho zazimování. Tento úkon ochrání závlahový systém před poškozením způsobeným mrazem.

Nejspolehlivějši metodou na ochranu závlahového systému před poškozením mrazem je odstranění vody ze systému pomocí stlačeného vzduchu (kompresoru s tlakovou nádobou). Výkon kompresoru by měl být přimo úměrný velikosti závlahové systému.

Pro běžné zahrady by se průtok vzduchu kompresoru měl pohybovat od 18 m3/h. Čím je průtok větši, tím rychleji je závlaha profouknutá. Pokud nemáte k dispozici vhodný kompresor nebo chcete práci přenechat zkušené firmě, obraťte se místního odborného závlaháře nebo můžete samozřejmě kontaktovat naši firmu, která vám ráda a profesionálně systém odvzduční a zkontroluje.

Doporučený postup při odvodnění závlahové systému stlačeným vzduchem:

  1. Zavřete hlavní kulový ventil závlahového systému

Hlavni kulový ventil závlahového systému a část potrubí mezi tímto ventilem a zdrojem vody musí odolat mrazu. To znamená, že musí být instalován v ne zámrzné hloubce půdy, opatřen izolaci, umistčn ve vytápěné místnosti nebo jiným způsobem chráněn před zamrznutím.

Pokud hlavní kulový ventil nemáte v systému instalován, je potřeba ho dodatečně instalovat. V opačném případě neni možné uzavřít přivod vody do závlahového systému a neni z něj vypustit vodu.

Pokud hlavní kulový ventil také vypouštěcí ventil, pak se použije pro vypuštění vody z části mezi hlavnim kulovým ventilem a sekčními ventily. Potrubí by mělo být v tomto úseku vyspádováno směrem k vypouštěcímu ventilu. Tento výpustný ventil také může sloužit jako přípojné místo pro kompresor.

Jako přípojného místa pro kompresor mohou být využity také jakákoliv spojka, rychlospojný ventil, připadně jiná fitinka, která je instalována co nejbliže za hlavním kulovým ventilem.

Důležitá upozornění: Kompresor nikdy nepřipojujte na vypouštěcí ventily, které jsou součásti elektromagnetických ventilů, filtrů, čerpadel, nebo zpětných klapek!

  1. Vypněte jistič energie

Pokud řidíci jednotka ovládá spouštěni čerpadla, vypněte hlavni jistič přivodu elektrické energie k čerpadlu, aby nedošlo ke spuštěni čerpadla při otevřeni elektromagnetických ventilů pomoci řídicí jednotky.

  1. Připojte hadici kompresoru k přípojnému místu na potrubí

Před spuštěním kompresoru věnujte, prosím, zvýšenou pozornost následujícím řádkům!

Plastové potrubí neni navrženo a dimenzované na to, aby udrželo stlačený vzduch! Vzhledem k větši stlačitelnosti vzduchu oproti vodě dochází k větším rychlostem proudění při úniku. Zdržujte se mimo vedeni potrubí, ventilové šachty, postřikovačů a další závlahové detaily závlahového systému.

Aby jste předešli poškození postřikovačů, zvyšujte množství vzduchu přiváděného z kompresoru do potrubí postupně a velmi pomalu a nikdy nepřekračujte hodnotu tlaku vzduchu 3,5 bar (pro tento účelu používejte na výstupu z kompresoru regulátor tlaku).

Při odvodňováni záž.lulu.éhLSYÄéu.uje důležitější objem vzduchu, než jeho tlak! před spuštěním kompresoru zkontrolujte, a to zejména tehdy pokud teplota před zazimováním klesla pod 0 oc, zda výsuvnik, nebo víčka postřikovačů nejsou přimrzlé. Jejich uvolněním předejdete poškozeni postřikovačů způsobené tlakovými rázy.

V případě překročení mezní hodnoty tlaku by mohlo dojit k poškození prvků závlahového systému!

S odvodňováním u sekcí začněte s těmi sekcemi, které jsou nejvýše položeny. Vyfouknutá voda se do těchto odvodněných sekcí nebude vracet. Pokud jsou sekce v rovině, pak začněte se sekci nejvzdálenëjši od zdroje vody. Nejprve otevřete pomocí řídicí jednotky vybraný elektromagnetický ventil. Pokud máte manuální kulové ventily, otevřete v souladu s výše doporučeními postupy i tyto ventily.

Dávejte pozor, aby byl vždy otevřený pouze jediný elektromagnetický ventil!

  1. Zapněte kompresor a pomalu pouštějte vzduch do systému

Nikdy nedovolte, aby tlak vzduchu na výstupu z kompresoru překročil 3,5 bar! Jak se potrubí plní vzduchem, postřikovače se začnou vysouvat a začne z nich vycházet nejprve voda, později voda smíšená se vzduchem a nakonec pouze jemná mlha nebo čistý vzduch. Kontrolujte, zda se nezahřívá potrubí v mistč připojeni kompresoru. Horký vzduch, který vzniká stlačováním vzduchu, by mohl poškodit mechanismy turbínových postřikovačů.

Pokud se potrubí zahřívá, kompresor vypněte, aby mohlo vychladnout. V sekci nechte vzduch proudit pouze na dobu nezbytně nutnou, dokud se veškerá voda nevystříká a z postřikovačů nevychází pouze vzduch. První okruh Vám pravděpodobně zabere mnohem delší dobu než následujíci okruhy, protože většina vody v hlavním potrubí odejde pryč s profouknutím první sekce.

Pokud z postřikovačů na prvni sekci vychází pouze vzduch, otevřete další ventil a opakujte postup profukování stejně jako při prvni sekci. Pokračujte, dokud všechny okruhy nebudou odvodněny.

Nikdy nemějte všechny ventily zavřené zároveň se suštěným kompresorem! Když mate všechny sekce odvodněny, doporučujeme zopakovat tuto proceduru ještě jednou dvakrát na všech sekcích od začátku.

  1. Přepněte řídící jednotku do polohy OFF

Po odvodnění závlahového systému přepněte řídicí jednotku do polohy OFF. Tato poloha zajistit vypnutí provozu řidíci jednotky. Řidicí jednotka bude uchovávat aktuální čas i naprogramované hodnoty.

Alternativou k přepnuti řídicí jednotky do polohy OFF je odpojení řídící jednotky od zdroje elektrické energie, buď vytažením zásuvkového transformátoru z elektrické sítě 230V (u řidici jednotky interiérové), nebo vypnutím jističe, přes který je řídicí jednotka připojena (v případě venkovních řídicích jednotek). Nikdy nerozpojujte vodiče napojené přímo do sítě 230V!

V případě zapojeni čerpadla přes řídicí jednotku, doporučujeme odpojit řídicí jednotku z elektrické sítě! Odpojením jednotky od elektrické sitě může dojít ke ztrátě naprogramovaných programů.

Většina řídicích jednotek jsou proti ztrátě programu chráněny buď energeticky nezávislou pamětí (která Vám uchová při výpadku elektrické energie, resp. při odpojeni řidici jednotky z elektrické sitě data do doby, než je přivod elektrické energie obnoven) nebo zálohování programů pomoci knoflíkové baterie, čímž je riziko ztráty naprogramovaných hodnot výrazně omezeno.

Pokud vlastníte vodotěsnou řidíci jednotku s bateriovým napájením a tato jednotka nedisponuje polohou OFF, pak pro vypnutí jednotky vyjměte baterie. Výše uvedené zásady platí pro standardně realizované závlahové systémy. V připadě nejasností předejděte poškozeni systému kontaktováním autorizované realizační firmy.

Poslat info známému